search
Home  \   \  Translation  \ 

נוהל הועדה המקצועית של המכון לתרגום ספרות עברית

 

נוהל הועדה המקצועית לבחינת ספרים לקידום בבקשות המוגשות במהלך כל שנת הפעילות 

 

חברי הועדה:

 

  • * הועדה המקצועית לבחינת ספרים לקידום תמנה 3 חברים לפחות. שניים יהיו בעלי ניסיון בתחום הספרות וההוצאה לאור ואחד לפחות יהיה בעל תואר בתחום הספרות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה או סופר בעל מוניטין. יתר החברים יהיו בעלי זיקה לעבודת הועדה.

 

* תקופת כהונה של חבר הועדה לא תעלה על 3 שנים. ניתן יהיה להאריך תקופת כהונה בשלוש שנים נוספות בלבד.

 

* חבר ועדה לא יוכל להיות שותף להחלטה לגבי בקשה שהגיש הוא או מי מבני משפחתו.

 

* חבר ועדה לא יוכל להיות שותף להחלטה בכל מקרה שעולה בו חשש לניגוד עניינים.

 

הגשת בקשות:

 

* רשאי לפנות לועדה סופר שספרו יצא לאור בהוצאה מוכרת או סוכן מטעמו או המו"ל שלו.

 

* המועד להגשת בקשות יהיה כפוף ללוח זמנים כפי שיצויין באתר המכון מעת לעת. לא תהיה מיגבלה של זמן אם לא צויין  כך באתר האינטרנט של המכון.

 

* הבקשה תוגש  על גבי טופס "צור קשר"  באתר  המכון ובו הסופר או הפונה ימלא את המידע הנדרש.

 

* החלטת הועדה תביא בחשבון את המלצות הלקטורים שקראו את הספר.

 

* החלטות הועדה יתקבלו עד ששה חודשים ממועד הגשת הבקשה והודעה תימסר למגיש הבקשה בסיום התהליך. במקרים מיוחדים תימסר הודעה מנומקת על הארכת המועד לקבלת החלטה. 

 

* סופר או מו"ל, על דעת הסופר, שבקשתו נדחתה רשאי לבקש לעיין בנימוק לדחיית בקשתו.

 

* סופר שבקשתו נדחתה רשאי להגיש ערעור. 

NEWS

Read more
Take a look at our latest catalogue!