search
Home  \   \  Translation  \ 

נהלי המכון הישראלי לספרות עברית

25.7.2021

נוהל הליך אישור לייצוג ספרים

 

כללי: נוהל זה נוגע לכל הקשור לבחירת הספרים שייוצגו בידי המכון ותוקפו מן המועד המצוין בראשית המסמך.


1. הגדרות

 

א. המכון הישראלי לספרות עברית -מוסד שמטרתו העיקרית הינה לקדם את תרגומה והפצתה של ספרות עברית וישראלית בעולם.


ב. ייצוג – מכלול הפעולות של המכון במסגרת תפקודו גם כסוכנות ספרותית מול מו"לים זרים, ובכלל זה חתימה על הסכמי ייצוג עם סופרים ישראלים ו/או עם בעלי זכויות תרגום, חשיפת ספריהם בירידי הספרים הבינלאומיים המרכזיים, מכירת ספרים למו"לים זרים, גביית מקדמות ותמלוגים, סיוע לפעולות שיווק ויח"צ בחוץ לארץ, ועוד.


ג. עורך – מי שימונה כעורך בידי המנכ"לית, ובהיעדרו – מי שימונה בידי המנכ"לית כממלא מקום זמני.


ד. תנאי סף להגשה – ספרים שראו אור בהוצאת ספרים מקצועית, בעלת השפעה מדידה במערכת הספרותית בישראל, הפועלת ברציפות לפחות ארבע שנים ומפרסמת לפחות ארבעה ספרי מקור בשנה.   


ה. ועדה ספרותית – כל אחת מן הוועדות המקצועיות, המוסמכות בידי הוועד המנהל של העמותה לייעץ בעניינים ספרותיים, לרבות לפרוזה, לספרות ילדים ונוער, לשירה ולמסות.


ו. סופר בית – סופר שהמכון מכר לפחות שניים מספריו למו"לים זרים בטווח של עשור, ולפחות בשתיים משש הטריטוריות הלשוניות המרכזיות.


ז. טריטוריה לשונית מרכזית – מרחב גיאוגרפי-לשוני שפועל בו שוק מו"לות מן הגדולים בעולם, ושבו תרגומי ספרו ישראלית רואים אור וזוכים להצלחה – ספרותית, מסחרית ו/או תקשורתית. המכון יעדכן מעת לעת, ככל שיהיו שינויים, את

רשימת הטריטוריות המוגדרות כמרכזיות.


ח. הוועד המנהל של העמותה – (בהתאם לחוק העמותות, תש"ם - 1980).2. הליך אישור ספרים חדשים

 

א. כל סופר או הוצאת ספרים, המעוניינים שהמכון ייצג אותם או יקדם את ספרם לעניין מסוים, אשר ספריהם עומדים בתנאי הסף להגשה, יוכלו להגיש בקשה לאורך כל השנה. ההזמנה להגיש בקשות והטפסים הנחוצים להגשת הבקשות יהיו זמינים לצפייה ולהורדה באתר האינטרנט של המכון.


ב. המכון יהיה רשאי להזמין ביוזמתו ספרים העומדים בתנאי הסף להגשה, לשם בחינת האפשרות לייצוגם. מעת לעת המכון יהיה רשאי להזמין גם ספרים שאינם עומדים בתנאי הסף להגשה, ובלבד שלפי שיקול דעת העורך מדובר בספרים יוצאי דופן מבחינת איכותם הספרותית וחשיבותם לספרות הישראלית.


ג. ספר שנשלח למכון ביוזמת הסופר, הוצאת ספרים או גורם מקצועי אחר, או בעקבות הזמנת המכון – ייקרא בידי העורך שיחליט אם להעבירו להליך קריאה לפי סעיף ד' להלן. שיקוליו הכלליים של העורך יהיו איכות הספר, ייחודיותו ומקוריותו, התאמת הספר למערכות ולתרבויות ספרותיות בטריטוריות לשוניות זרות, פוטנציאל שיווקו ומכירתו ומידת התרגימות שלו.


ד. הליך קריאה – הספר יעבור קריאה על ידי שני קוראים מקצועיים, שהם העורך ואחד הלקטורים; או לפי שיקול דעתו של העורך – שני לקטורים. אם יתקבלו חוות דעת מנוגדות, שאחת מהן היא של העורך, יישלח הספר ללקטור שלישי. אם יתקבלו חוות דעת מנוגדות של שני לקטורים, יועבר הספר לקריאת העורך, וחוות דעתו תכריע. במקרה ששני קוראים (עורך ואחד הלקטורים או שני לקטורים) יחוו חוות דעת חיובית, הספר יועבר  לאישור סופי של הועדה הספרותית.


ה. הוועדה הספרותית רשאית לאשר או לדחות קבלתו של ספר לטיפול המכון. במידה והועדה דוחה קבלתו של ספר, עליה לצרף מסמך הנמקה לדחיית הספר.

 

ו. הליך אישור חריג (כלל חריג, התקף לעד חמישה ספרים בשנה): מנכ"לית ויו"ר המכון יכולים לקבל יחד, בהתייעצות עם העורך, החלטה לייצג ספר בלי לקבל חוות דעת מהלקטורים.

 

ז. תשובה בכתב לסופר/ת, תימסר עד ארבעה חודשים מהמועד הראשוני של הגשת הספר לקריאה.3. מינוי קוראים מקצועיים (לקטורים)


א. בחירת כל קורא מקצועי חדש (לקטור) תיעשה בהמלצת העורך ובאישור המנכ"לית.


ב. עדכון לגבי הלקטורים הפעילים, יתבצע בכל ישיבת ועדה ספרותית על ידי העורך והמנכ"לית.


ג. הלקטור יהיה מחויב לקרוא את הספר בזמן שיוגדר עבורו מראש (תוך חודשיים מיום קבלת הספר) ולתת למכון חוות דעת כתובה ומנומקת.


ד. על כל קריאה של ספר ישלם המכון ללקטור, לפי תעריף שיתעדכן מעת לעת.

 


4. ועדה ספרותית


א. ועדה ספרותית תמנה לפחות שלושה חברים. חברי הוועדה לא יהיו סופרים שהמכון פועל לייצוג ספריהם. חבר ועדה אחד יהיה מחברי הוועד המנהל של העמותה. ככלל, הוועדה תהיה כפופה להוראות מנהל תקין, לרבות הוראות למניעת ניגוד עניינים.


ב. לפחות שניים מחברי הוועדה יהיו בעלי ניסיון בתחום הספרות הישראלית ו/או ההוצאה לאור בחוץ לארץ; לפחות אחד מהם יהיה בעל תואר בספרות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה או סופר בעל שם בישראל ובעולם, שאיננו מיוצג בידי המכון. שאר החברים יהיו בעלי ניסיון בתחום אחר בעל זיקה ישירה ומובהקת לפעולת הוועדה.


ג. תקופת כהונתו של חבר ועדה לא תעלה על שלוש שנים. ניתן יהיה להאריך את כהונתו לתקופה אחת נוספת שלא תעלה על שנתיים.


ד. הוועדה הספרותית תדון בערעורים שסופרים יגישו בכתב למכון. כל סופר שספרו נדחה, רשאי לקבל את סיכום נימוקי ההחלטה לדחייה ולערער עליה, וזאת בתוך חודש מיום קבלת ההחלטה. הערעור ייבחן בידי כל חברי הוועדה. החלטת הוועדה תתקבל בתוך חודשיים מהגשת הערעור. הוועדה תנמק את החלטותיה. סיכום ההנמקה יועבר לעיון הסופר. לא יתאפשר עוד ערעור על החלטת הוועדה. הערות כלליות:

המכון רשאי ליזום פעולות או לשתף פעולה עם מחברי ספרים ועם הוצאות לאור ישראליות, שלא רק למטרות ייצוג, אלא במטרה לקדם ספרים ו/או לבצע פעילות ספרותית בדרכים אחרות. המכון ייזום פעולות, גם במסגרת רצונו לשתף פעולה עם יוזמות ישראליות ובינלאומיות בתחום הספרות, אשר במסגרתן יידרשו בחירות של ספרים.

החלטות לגבי כל ספר במסגרת זאת, יתקבלו על בסיס שתי חוות דעת חיוביות, בנוהל שפורט לעיל (סעיף 2), או על ידי ועדה ייחודית שתוקם לצורך ביצוע אותו פרויקט, באישורו של הוועד המנהל.

 

מסמך זה מיועד לנשים וגברים כאחד.


OUR NEW CATALOGUE
https://www.ithl.org.il/Media/Uploads/IIHL_Spring23_web(7).pdf