Jump to Content

הגשת כתבי יד חדשים

כל סופר.ת או הוצאת ספרים המעוניינים שהמכון ייצג אותם או יקדם את ספרם לעניין מסוים, אשר ספריהם עומדים בתנאי הסף להגשה, יוכלו להגיש בקשה לאורך כל השנה.

הגשת הספר תכלול:

  1. משלוח קובץ PDF של הספר לכתובת office@ithl.org.il
  2. משלוח 3 עותקים מודפסים של הספר למשרדי המכון בכתובת:
    המכון הישראלי לספרות עברית – ת.ד. 20448 תל אביב 6120302
  • יש לצרף פסקת ביוגרפיה של הסופר.ת.
  • יש לצרף ביקורות מהעיתונות לגבי הספר וכל מידע משמעותי נוסף.
  • יש לציין פרטי התקשרות כולל כתובת דוא”ל ומספר טלפון.